Home (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Slide Banner

ชำระค่าน้ำประปาผ่านเว็บไซต์
ชำระค่าน้ำประปาผ่านเว็บไซต์
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง เงินประกันสัญญาที่ ผู้วางหลักประกันสัญญาไม่แจ้งความประสงค์ขอคืน
ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง เงินประกันสัญญาที่ ผู้วางหลักประกันสัญญาไม่แจ้งความประสงค์ขอคืน
ยื่นขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์
ยื่นขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์
คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
คุณธรรมหลัก 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา
พบเห็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต แจ้งเรา ศปท.กปภ.
พบเห็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ ร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริต แจ้งเรา ศปท.กปภ.

Quick Menu

Hilight

PWA Payment

PWA 1662 App Satisfaction Survey

PWA 1662 App Satisfaction Survey
Survey

GOOD TO KNOW

Small Banner

PWA DOC

PWA DOC
More Detail
เลื่อนขึ้นข้างบน