ทรงพระเจริญ ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค

Main Page