PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมทวน

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมทวน
Manager Name

นางราตรี อักษรอินทร์

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมทวน

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมทวน
Address
358 หมู่ 8,
พนมทวน,
พนมทวน,
Kanchanaburi,
71140
Telephone
0-3457-9248
Fax
0-3457-9249
Email
RatreeA@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมทวน Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมทวน Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมทวน Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมทวน Department Information*
Type Amount Unit
Total User 7,150 person
Water Capacity Use 9,600 m³/day
Total produce 172,090
Total Delivery 165,209
Total Sell 123,644

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพนมทวน

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทต.รางหวาย อ.พนมทวน บ้านตลาดเขต-รางโพธิ์ อ.พนมทวน 14.414 ลุ่มน้ำแม่กลอง
2 ทต.พนมทวน อ.พนมทวน 5.800 อ่างเก็บน้ำพนมทวน ลุ่มน้ำแม่กลอง
Total 20.214

News

# Date Topic
1 13/10/2018 กปภ.สาขาพนมทวน ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
2 13/10/2018 กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม "ร้อยด้วงใจถวายพ่อหลวง"
3 10/10/2018 กปภ.สาขาพนมทวน ร่วมสืบสานเทศกาลถือศิลกินเจ
4 12/09/2018 กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม CSR โครงการสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวร
5 12/09/2018 กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ ๘
6 07/09/2018 กปภ.สาขาพนมทวน ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพน้ำประปา เพื่อผู้ใช้น้ำมั่นใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
7 05/09/2018 กปภ.สาขาพนมทวน จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑
8 30/08/2018 กปภ.สาขาพนมทวน ปฏิบัติตามแผนงานโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ล้างถังตกตะกอนประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑
9 30/08/2018 กปภ.สาขาพนมทวน มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อใช้ในโครงการ "โครงการปรองดองสมานฉันท์ หมู่บ้านรักษาศีล ๕"
10 30/08/2018 กปภ.สาขาพนมทวน ได้รับการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน โครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan : WSP ปี ๒๕๖๑

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน