PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี
Manager Name

นายประสิทธิ์ เพริดพริ้ง

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี
Address
90 หมู่ 1,
บ้านหม้อ,
เมือง,
Phetchaburi,
76000
Telephone
0-3249-2301,0-3249-2300
Fax
0-3249-2302
Email
PrasitP@pwa.co.th
กระดานข่าว
Click Here

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี Department Information*
Type Amount Unit
Total User 0 person
Water Capacity Use 76,800 m³/day
Total produce 2,064,008
Total Delivery 1,898,620
Total Sell 1,070,449

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพชรบุรี

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทต.นายาง อ.ชะอำ บ้านโตนดหลวง อ.ชะอำ 188.880 ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี
2 ทต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองฯ 19.500 ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี
3 ทต.บางตะบูน อ.บ้านแหลม 7.920 ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี
4 ทม.เพชรบุรี อ.เมืองฯ และตำบลนอกเขตเทศบาลฯ 5.400 แม่น้ำเพชรบุรี ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี
5 ทต.บ้านแหลม อ.บ้านแหลม 5.235 ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี
6 อบต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม 0.000 ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี
Total 226.935

News not found.

# Date Headline
1 20/04/2018 กปภ.สาขาเพชรบุรี ดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนในการเพิ่มน้ำจำหน่ายและลดน้ำสูญเสีย
2 14/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี สืบสานประเพณีไทยเนื่องในวันสงกรานต์
3 14/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.
4 06/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี งานผลิตล้างถังตกตะกอน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านระบบผลิต
5 04/04/2018 กปภ.สาขาเพชรบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน เมษายน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑
6 03/04/2018 กปภ.สาขาเพชรบุรี เตรียมความพร้อมรับการประเมินสู่มาตรฐานการให้บริการศูนย์ราชการสะดวก(GECC)
7 03/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ตรวจสอบมาตรวัดน้ำของผู้ใช้น้ำ กรณีมีการใช้น้ำสูงผิดปกติ
8 03/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ติดตั้งระบบเครื่องลงคะแนนความพึงพอใจ
9 03/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี ร่วมงานวันสถาปนา มณฑลทหารบกที่ 15 ครบรอบปีที่ 9
10 23/03/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบุรี งานผลิต ร่วมอบรมการใช้งานคลอรีนเหลว ถังขนาด 1,000 กิโลกรัม
เลื่อนขึ้นข้างบน