PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี
Manager Name

นายสุคนธ์ จับใจ

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี
Address
734 หมู่ 7,
กุยบุรี,
กุยบุรี,
PrachuapKhiriKhan,
77150
Telephone
0-3268-1524
Fax
0-3268-1453
Email
SukonJ@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี Department Information*
Type Amount Unit
Total User 0 person
Water Capacity Use 31,200 m³/day
Total produce 489,804
Total Delivery 451,497
Total Sell 286,398

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทต.กุยบุรี อ.กุยบุรี 26.900 ลำน้ำกุยบุรี ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
2 ทต.ไร่ใหม่ อ.กุยบุรี 21.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
3 ทต.ไร่เก่า อ.ปราณบุรี 12.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
Total 60.900

News not found.

# Date Headline
1 23/04/2018 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อประสานท่อจ่ายน้ำ
2 20/04/2018 กปภ.สาขากุยบุรี ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ
3 18/04/2018 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อขยายเขตจ่ายน้ำ
4 11/04/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี จัดกิจกรรมกีฬาภายในสานสัมพันธ์ กปภ.สาขากุยบุรี ประจำปี 2561
5 11/04/2018 กปภ.สาขากุยบุรีร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีสรงน้ำพระ พร้อมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2561
6 07/04/2018 กปภ.สาขากุยบุรี ดำเนินโครงการสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือนเมษายน 2561
7 07/04/2018 กปภ.สาขากุยบุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาใช้บริการ
8 07/04/2018 กปภ.สาขากุยบุรี จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงานประจำปี 2561
9 02/04/2018 กปภ.สาขากุยบุรีแระกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อประสานท่อขยายเขตจ่ายน้ำ
10 02/04/2018 กปภ.สาขากุยบุรีเข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (WSP&PM) ภาคีเครือข่าย และกิจกรรม 5ส จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ฯ ครั้งที่ 2/2561
เลื่อนขึ้นข้างบน