PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี
Manager Name

นายสุคนธ์ จับใจ

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี
Address
734 หมู่ 7,
กุยบุรี,
กุยบุรี,
PrachuapKhiriKhan,
77150
Telephone
0-3268-1524
Fax
0-3268-1453
Email
SukonJ@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี Department Information*
Type Amount Unit
Total User 14,550 person
Water Capacity Use 31,200 m³/day
Total produce 521,612
Total Delivery 476,474
Total Sell 346,510

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขากุยบุรี

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทต.กุยบุรี อ.กุยบุรี 26.900 ลำน้ำกุยบุรี ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
2 ทต.ไร่ใหม่ อ.กุยบุรี 21.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
3 ทต.ไร่เก่า อ.ปราณบุรี 12.500 ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลประจวบคีรีขันธ์
Total 60.900

News

# Date Topic
1 19/07/2018 กปภ.สาขากุยบุรี หยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ
2 15/07/2018 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ
3 07/07/2018 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ
4 03/07/2018 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ
5 16/06/2018 กปภ.สาขากุยบุรีดำเนินโครงการสนทนายามเช้าประจำเดือนมิถุนายน 2561 และการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/61
6 16/06/2018 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อตัดประสานท่อจ่ายน้ำ
7 14/06/2018 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว
8 07/06/2018 กปภ.สาขากุยบุรีหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ
9 05/06/2018 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุยบุรี เปิดพิธีการฝึกอบรมในงาน (OJT) หลักสูตร"การควบคุมน้ำสูญเสีย"
10 20/05/2018 กปภ.สาขากุยบุรีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อซ่อมท่อ

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน