PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง
Manager Name

นายวุฒิพร บุญดี

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง
Address
200 หมู่ 7 ถ.ทุ่งสง - นครศรีธรรมราช,
ถ้ำใหญ่,
ทุ่งสง,
NakhonSiThammarat,
80110
Telephone
0-7541-1339
Fax
0-7541-1584
Email
WuttipornB@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง Department Information*
Type Amount Unit
Total User 23,443 person
Water Capacity Use 24,960 m³/day
Total produce 734,178
Total Delivery 715,385
Total Sell 426,442

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาทุ่งสง

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง อบต.ถ้ำใหญ่,อบต.หนองหงษ์,อบต.ชะมาย,อบต.ควนกรด อ.ทุ่งสง 7.170 คลองท่าแพ ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก
2 ทต.นาบอน อ.นาบอน 4.000 รับน้ำจาก ป.ทุ่งสง ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก
Total 11.170

News

# Date Topic
1 23/03/2018 กปภ.สาขาทุ่งสง รุดลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ปัญหาจากน้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่จ่ายน้ำ
2 21/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งสง ออกพื้นที่รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาบอน
3 08/09/2017 กปภ.สาขาทุ่งสง ตรวจสอบแรงดันน้ำประปาในพื้นที่จำหน่ายน้ำ มุ่งสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า กปภ.
4 21/04/2017 กปภ.สาขาทุ่งสง ออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่
5 09/12/2016 ผู้ว่าการ กปภ. ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาทุ่งสง พร้อมตรวจดูแหล่งน้ำดิบ บริเวณคลองท่าแพ
6 08/12/2016 กปภ.สาขาทุ่งสง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอทุ่งสง
7 08/12/2016 กปภ.สาขาทุ่งสง มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. สนับสนุนกิจกรรมถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
8 23/06/2016 กปภ.สาขาทุ่งสง ออกโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน (เติมใจให้กัน : Home Care) ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2/2559
9 22/06/2016 กปภ.สาขาทุ่งสง ออกหน่วยบริการรับชำระะค่าน้ำประปานอกสถานที่
10 22/04/2016 กปภ.สาขาทุ่งสง ออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้น้ำ

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน