PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ
Manager Name

นายสมพงศ์ ณ นคร

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ
Address
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1,
ท่าแซะ,
ท่าแซะ,
Chumphon,
86140
Telephone
077-599610
Fax
077-599610
Email
SompongN@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ Department Information*
Type Amount Unit
Total User 4,020 person
Water Capacity Use 4,680 m³/day
Total produce 96,295
Total Delivery 93,795
Total Sell 65,406

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 เทศบาลปะทิว,ทต.ทะเลทรัพย์(บางส่วน), หน่วยบริการปะทิว 80.570 อ่างเก็บนำวัดนาย
2 เทศบาลท่าแซะ-เทศบาลเนินสันติ กปภ.สาขาท่าแซะ 9.200 คลองท่าแซะ
3 เทศบาลมาบอำมฤต หน่วยบริการมาบอำมฤต 7.880 ฝายหัวยแกร
Total 97.650

News

# Date Topic
1 13/09/2017 กปภ.สาขาท่าแซะ จัดโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
2 08/09/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
3 30/01/2017 กปภ.สาขาท่าแซะ ทำความสะอาดโรงกรองน้ำ หน่วยบริการปะทิว
4 24/05/2016 ผอ.กปภ.ข.4 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่มาบอำมฤต พร้อมสำรวจแหล่งน้ำสำรองในอนาคต
5 19/05/2016 กปภ.สาขาท่าแซะ ประกาศ เปิดจ่ายน้ำช่วงเวลาเดียว ในพื้นที่จำหน่ายน้ำของหน่วยบริการมาบอำมฤต
6 11/04/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ณ แม่ข่ายท่าแซะ
7 01/12/2015 กปภ.สาขาท่าแซะ เดินหน้าโครงการประปาทันใจ ส่งมิสเตอร์ประปาบริการผู้ใช้น้ำ
8 01/10/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม "Morning Talk" ครั้งที่ 1/2558
9 25/09/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน ณ แม่ข่ายท่าแซะ
10 21/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัด Morning Talk

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน