PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ
Manager Name

นางเพ็ญพิศ เกิดบางกา

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ
Address
เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1,
ท่าแซะ,
ท่าแซะ,
Chumphon,
86140
Telephone
077-599610
Fax
077-599610
Email
PenpisK@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ Department Information*
Type Amount Unit
Total User 3,980 person
Water Capacity Use 4,760 m³/day
Total produce 116,677
Total Delivery 112,492
Total Sell 80,435

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาท่าแซะ

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 เทศบาลปะทิว,ทต.ทะเลทรัพย์(บางส่วน), หน่วยบริการปะทิว 80.570 อ่างเก็บนำวัดนาย
2 เทศบาลท่าแซะ-เทศบาลเนินสันติ กปภ.สาขาท่าแซะ 9.200 คลองท่าแซะ
3 เทศบาลมาบอำมฤต หน่วยบริการมาบอำมฤต 7.880 ฝายหัวยแกร
Total 97.650

News

# Date Topic
1 13/09/2017 กปภ.สาขาท่าแซะ จัดโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐
2 08/09/2017 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม โครงการ มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐
3 30/01/2017 กปภ.สาขาท่าแซะ ทำความสะอาดโรงกรองน้ำ หน่วยบริการปะทิว
4 24/05/2016 ผอ.กปภ.ข.4 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่มาบอำมฤต พร้อมสำรวจแหล่งน้ำสำรองในอนาคต
5 19/05/2016 กปภ.สาขาท่าแซะ ประกาศ เปิดจ่ายน้ำช่วงเวลาเดียว ในพื้นที่จำหน่ายน้ำของหน่วยบริการมาบอำมฤต
6 11/04/2016 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ณ แม่ข่ายท่าแซะ
7 01/12/2015 กปภ.สาขาท่าแซะ เดินหน้าโครงการประปาทันใจ ส่งมิสเตอร์ประปาบริการผู้ใช้น้ำ
8 01/10/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม "Morning Talk" ครั้งที่ 1/2558
9 25/09/2015 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน ณ แม่ข่ายท่าแซะ
10 21/10/2014 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าแซะ จัด Morning Talk

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

เลื่อนขึ้นข้างบน