PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

Overview Information

pwa service map
Department Information*
Type Amount Unit
Total User 4,719,914 person
Water Capacity Use 5,703,348 m³/day
Total produce 178,637,199
Total Delivery 169,302,166
Total Sell 114,663,882

* Data and Information Technology Plan Division

ข่าวสาร

# Date Headline
1 17/06/2021 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ครั้งที่ 4/2564
2 17/06/2021 กปภ.สาขาฮอด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน( HOME CARE )
3 17/06/2021 งานมาตรวัดน้ำ กรจ.6 จัดประชุมขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านมาตรวัดน้ำ
4 17/06/2021 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร เปลี่ยนช่องทางการชำระค่าน้ำจากภายในอาคารสำนักงาน เป็นชำระผ่านทางหน้าต่างแทน เพื่อลดความแออัดและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 2019
5 17/06/2021 กปภ.สาขากำแพงเพชร ออกสำรวจหาท่อแตกรั่ว ALC DMA 12 หลังได้รับแจ้งน้ำไหลอ่อน
6 17/06/2021 กปภ.สาขากำแพงเพชร ให้บริการทันใจ ลูกค้าประทับใจบริการรวดเร็ว
7 17/06/2021 กปภ.สาขาตราด สนับสนุนน้ำดื่มให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลแหลมงอบเพื่อใช้ในจุดตรวจคัดกรองหาผู้สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
8 17/06/2021 กปภ.สาขาปากท่อ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 500 ขวด ให้แก่ โรงพยาบาลสนาม ต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี
9 17/06/2021 กปภ.สาขารังสิต(พ)ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า การจัดการลดน้ำสูญเสีย (เร่งด่วน) ตามนโยบาย การวางแผนในการก่อสร้างปรับปรุงเส้นท่อเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำประปาไหลอ่อน และการเพิ่มน้ำประปาในพื้นที่
10 17/06/2021 กปภ.สาขาปราณบุรี ให้บริการเชิงรุกโดยการแนะนำการใช้แอปพลิเคชั่นเพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนกรณีไม่ได้รับใบแจ้งหนี้
Move up