PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน
Manager Name

นายพรพจน์ ฑีฆายุ

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน
Address
266 ถ.รอบเมืองนอก,
ในเมือง,
เมือง,
Lamphun,
51000
Telephone
0-5351-1072, 0-5351-1334
Fax
0-5356-0901
Email
PornpotT@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน Department Information*
Type Amount Unit
Total User 17,165 person
Water Capacity Use 26,880 m³/day
Total produce 393,868
Total Delivery 387,229
Total Sell 292,997

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาลำพูน

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา 15.200 อ่างเก็บน้ำแม่เส้า ลุ่มน้ำปิง
2 ทต.ป่าซาง อ.ป่าซาง 8.518 บ่อบาดาล ลุ่มน้ำปิง
3 ทม.ลำพูนอ.เมืองฯ 6.000 บ่อบาดาลบริเวณสำนักงาน ลุ่มน้ำปิง
Total 29.718

News

# Date Topic
1 13/06/2022 วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 12.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน โดยนายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการ กปภ.สาขาลำพูน โดยมีนางแก้วตา ศิลปสุวรณ์ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์เขต 9 เป็นวิทยากรบรรยายในกิจกรรม พร้อมหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้าง จัดกิจกรรมโครงการ “อาสาประปาเพื่อปวงชน
2 31/05/2022 วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน โดยนายพรพจน์ ฑีฆายุ มอบหมายให้หัวหน้างานอำนวยการ และหัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมพนักงาน ร่วมกิจกรรม “ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข “ ร่วมกับจังหวัดลำพูน ณ อบต.แม่ลาน อ.ลี้ จ.ลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายวรยุทธ เนาวรัตน์ เป็นประธานในพิธีเปิด
3 30/05/2022 วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน มอบหมายให้หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย , หัวหน้างานอำนวยการ พร้อมพนักงาน เข้าร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระเสตังคมณี และพิธีเทวาภิเษกอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน แห่งใหม่ ที่ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน (ศาลากลางจังหวัดลำพูน แห่งใหม่) นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน
4 26/05/2022 วัน ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆพร้อมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร หารือปัญหาอุปสรรคในการทำงาน วางแผนกิจกรรมตามโครงการ 130 กระทรววมหาดไทย กปภ.อาสาดูแลประปาเพื่อปวงชน โครงการเริ่มต้น เมษายน-มิถุนายน 2565
5 17/05/2022 วันนี้ 17 พฤษภาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน นำโดยนายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมด้วย นายชูเกียรติ ถาวรวงค์ หัวหน้างานผลิต, นางนิตยา มหาธง หัวหน้างานอำนวยการ, พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน
6 31/03/2022 วันที่ 31 มีนาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน โดยนายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการ กปภ.สาขาลำพูน มอบหมายให้ นายพุฒิพงษ์ ทองอินทร์ หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมหัวหน้างานอำนวยการ พนักงานออกร่วมกิจกรรม "จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2565 " ณ อบต.ห้วยยาบ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ทั้งนี้ กปภ.สาขาลำพูนได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์จำนวน 200 ขวด กระเป๋าผ้าลดโลกร้อนจำนวน 30 ชุด พร้อมสมุดบันทึก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
7 18/03/2022 วันที่ 18 มีนาคม 2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน โดยนายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการ กปภ.สาขาลำพูน มอบหมายให้ นายพุฒิพงษ์ ทองอินทร์ หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมหัวหน้างานอำนวยการ พนักงานออกร่วมกิจกรรม "จังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1/2565 " ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการเกษตรอำเภอแม่ทา จ.ลำพูน ทั้งนี้ กปภ.สาขาลำพูนได้นำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์จำนวน 200 ขวด กระเป๋าผ้าลดโลกร้อนจำนวน 20 ชุด พร้อมสมุดบันทึก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการประปาส่วนภูมิภาค
8 07/03/2022 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูนทำความแท่นน้ำประปาดื่มได้ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคลำพูน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
9 28/02/2022 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 43 ปี ..................................... วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน นำโดยนายพรพจน์ ฑีฆายุ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 43 ปี ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำพูน สถานีผลิตน้ำ และหน่วยบริการ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย พิธีสักการะพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล และศาลพระภูมิ เพื่อความเป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงานในสังกัด เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีและความผูกพันในองค์กร
10 25/02/2022 วันศุกร์ ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 นายพรพจน์ ฑีฆายุ ผจก.กปภ.สาขาลำพูน พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 ติดตามผลการดำเนินงานด้านต่างๆพร้อมร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร หารือปัญหาอุปสรรคในการทำงาน วางแผนกิจกรรมตามโครงการ " ลดค่าติดตั้ง 10% ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 28 ก.พ.65 เพื่อออกให้บริการประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 , ติดตามสถานการณ์น้ำดิบ เพื่อป้องกันการเกิดน้ำไม่ได้คุณภาพ พร้อมทั้งกำชับเรื่องการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโรคระบาดโควิด 2019

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

Move up