PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว
Manager Name

นายจินอา สุภานันท์

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว
Address
157/1 หมู่ 5 ,
ลาดยาว,
ลาดยาว,
Nakhon Sawan,
60150
Telephone
0-5627-1432
Fax
0-5627-1432
Email
JinarS@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว Department Information*
Type Amount Unit
Total User 7,413 person
Water Capacity Use 4,510 m³/day
Total produce 167,521
Total Delivery 155,431
Total Sell 117,741

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทต.ลาดยาว อ.ลาดยาว ต.ลาดยาว ต.สระแก้ว 2.180 สระเก็บน้ำดิบบึงหล่ม ลุ่มเจ้าพระยา
2 ทต.บรรพตพิสัย อ.บรรพตพิสัย ต.ท่างิ้ว ต.เจริญผล อ.บรรพตพิสัย 1.070 แม่น้ำปิง ลุ่มน้ำปิง
Total 3.250

News

# Date Topic
1 31/05/2022 กปภ.สาขาลาดยาวบริการลูกค้า ตามโครงการ 130 ปี กระทรวงมหาไทย กปภ.สาขาเพื่อปวงชน
2 23/12/2021 กปภ.สาขาลาดยาว จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 1/2565
3 22/06/2021 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาวเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
4 22/06/2021 ฺBig Cleaning Day
5 22/06/2021 Government Easy Contract Center
6 22/01/2021 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว ทำกิจกรรม Big Cleaning day
7 27/10/2020 กปภ.สาขาลาดยาวเข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
8 29/09/2020 รองปฏิบัติการ 1 นายหลักชัย พัฒนเจิรญ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาลาดยาว
9 31/03/2020 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาวทำกิจกรรม Big Cleaning Day
10 26/12/2019 ออกหน่วยส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

Move up