PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท
Manager Name

นายกฤษณ์ ไกยสวน

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท
Address
93 หมู่ 11 ถ. แจ้งสนิท,
ชนบท,
ชนบท,
KhonKaen,
40180
Telephone
0-4328-6209
Fax
0-4327-2696
Email
KrishK@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท Department Information*
Type Amount Unit
Total User 14,443 person
Water Capacity Use 15,360 m³/day
Total produce 439,503
Total Delivery 396,574
Total Sell 227,536

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทต.บ้านโคก กิ่ง อ.โพธิ์ชัย 10.140 อ่างเก็บน้ำกุดนาแซง ลุ่มน้ำชี
2 ทต.แวงใหญ่ อ.แวงใหญ่ 6.770 รับน้ำจาก ป.ชนบท ลุ่มน้ำชี
3 ทต.ชนบท อ.ชนบท 3.514 แม่น้ำชี ลุ่มน้ำชี
4 ทต.มัญจาคีรี อ.มัญจาคีรี 2.860 บึงกุดเค้า ลุ่มน้ำชี
5 โคกโพธิ์ไชย 0.000
6 กิ่ง อ. หนองนาคำ 0.000
Total 23.284

News

# Date Topic
1 12/07/2018 ผู้ใช้น้ำชื่นชม พนักงานกปภ.สาขาชนบท เก็บเงินได้และนำส่งคืนเจ้าของ
2 13/06/2018 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนบทลงพื้นที่ให้บริการประชาชนถึงบ้านเรือน ในโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน
3 08/02/2018 กปภสาขาชนบท จัดกิจกรรมเพื่อประชาชนภายใต้โครงการประปาประชารัฐ
4 15/01/2018 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561แก่หน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา
5 19/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาชนบท ออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ พร้อมส่งบริการถึงหน้าบ้านในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กัน ณ หน่วยบริการโคกโพธิ์ชัย อำเภอโคกโพธิ์ชัย จังหวัดขอนแก่น
6 15/12/2017 การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) สาขาชนบท ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ในโครงการบำบัดทุกข์. บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ ประชาชน และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
7 24/11/2017 กปภ.สาขาชนบท ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบผลิต หน่วยบริการมัญจาคีรี
8 21/11/2017 ร่วมด้วยช่วยกัน กปภ.เขต 6 จับมือกปภ.สาขาชนบท ลงพื้นที่สำรวจหลังรับแจ้งเหตุน้ำประปาไม่ไหลในพื้นที่บ้านขาม ต.สวนหม่อน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น
9 16/11/2017 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6 ร่วมกับ กปภ.สาขาชนบท ตรวจสอบท่อน้ำดิบเพื่อวางแผนการปรับปรุงเส้นท่อ
10 24/10/2017 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาชนบท ร่วมวางพวงมาลาในพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

Move up