PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด
Manager Name

นางสาวเยาวเรศ เตชะวงศ์

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด
Address
175 ถ.รณชัยชาญยุทธ,
ในเมือง,
เมือง,
RoiEt,
45000
Telephone
0-4351-1513,0-4351-5601
Fax
0-4551-5601
Email
YaowaretT@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด Department Information*
Type Amount Unit
Total User 29,157 person
Water Capacity Use 40,800 m³/day
Total produce 971,208
Total Delivery 879,313
Total Sell 641,536

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี 12.700 ลุ่มน้ำชี
2 ทม.ร้อยเอ็ด อ.เมืองฯ 11.630 ลำน้ำชี ลุ่มน้ำชี
3 อบต.จังหาร,อบต.ปาฝา,อบต.ยางใหญ่, อบต.ขอนแก่น,อบต.รอบเมือง,อบต.เหนือเมือง อ.เมือง 0.000 ลุ่มน้ำชี
Total 24.330

News

# Date Topic
1 21/05/2018 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาร้อยเอ็ด ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
2 19/04/2018 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ในพิธีเปิดโครงการหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่
3 31/01/2018 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ปฏิบัติการแผนลดน้ำสูญเสีย ประจำปี ๒๕๖๑
4 28/12/2017 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ปฏิบัติการแผนลดน้ำสูญเสีย ประจำปี ๒๕๖๑
5 24/11/2017 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ร่วมออกหน่วยบริการจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
6 13/09/2017 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน และเติมความห่วงใยให้แก่ลูกค้า ตามโครงการ “เติมใจให้กัน” ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐
7 11/05/2017 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ร่วมมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับที่ทำการปกครองจังหวัดร้อยเอ็ด
8 27/04/2017 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมเยือน และเติมความห่วงใยให้แก่ลูกค้า ตามโครงการ “เติมใจให้กัน” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
9 27/04/2017 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ร่วมกิจกรรม “จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่” บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างร้อยยิ้มให้กับประชาชน
10 13/03/2017 กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี ๖๐ พรรษา พระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค ๑๐ (ธรรมยุต)

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

Move up