PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
Manager Name

นายพงษ์อิศรา พลเตชา

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู
Address
186/5 ถ.โพธิ์ชัย,
หนองบัว,
เมือง,
Nongbualamphu,
39000
Telephone
0-4231-1379
Fax
0-4231-2163
Email
PongisaraP@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู Overview Information

Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู Department Information*
Type Amount Unit
Total User 13,242 person
Water Capacity Use 13,400 m³/day
Total produce 306,972
Total Delivery 303,039
Total Sell 237,483

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวลำภู

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทต.นากลาง อ.นากลาง 40.750 กกโพธิ์, กกค้อ, หนองบังคำแสน ลุ่มน้ำโขง
2 ทม.หนองบัวลำภู อ.เมืองฯ 39.500 ลำหห้วยเหล่ายาง ลุ่มน้ำโขง
3 ทต.จอมทอง อ.ศรีบุญเรือง 13.500 บ่อบาดาล, ลำน้ำพอง ลุ่มน้ำโขง
4 หน่วยบริการ(จ.อุดรธานี) ทต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ 6.500 ลุ่มน้ำโขง
5 ทต.โนนสูงเปลือย อ.ศรีบุญเรือง 3.400 บ่อบาดาล, ลำน้ำพอง ลุ่มน้ำโขง
6 ทต.นาคำไฮ อ.เมืองฯ 3.320 บ่อบาดาล ลุ่มน้ำโขง
7 ทต.โนนสัง อ.โนนสัง 1.470 อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ลุ่มน้ำโขง
8 อบต.ฝั่งแดง ต.ฝั่งแดง อ.นากลาง 0.000 โรงเรียนฝั่งแดง ลุ่มน้ำโขง
Total 108.440

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

Move up