PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร
Manager Name

นางสาววิภาวี โชควิวัฒนวนิช

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร
Address
เลขที่ 41 ถ.เทศบาล 1,
ในเมือง,
เมือง,
Yasothon,
35000
Telephone
0-4571-1540
Fax
0-4571-1541
Email
WipaweeC@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร Department Information*
Type Amount Unit
Total User 12,272 person
Water Capacity Use 14,400 m³/day
Total produce 368,484
Total Delivery 349,884
Total Sell 261,347

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขายโสธร

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทต.ทรายมูล อ.ทรายมูล 12.890 รับน้ำจากประปายโสธร ลุ่มน้ำชี
2 ทม.ยโสธร อ.เมืองฯ 9.710 ลำน้ำชี ลุ่มน้ำชี
3 บ้านหนองคู ต.หนองคู อ.เมืองฯ 0.000 บ่อบาดาล ลุ่มน้ำชี
Total 22.600

News

# Date Topic
1 15/03/2022 กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมการรับบริจาคสิ่งของวันรวมน้ำใจช่วยกาชาด ประจำปี 2565
2 10/03/2022 กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมโครงการ คัด แยก ขยะ แลกบุญ จังหวัดยโสธร
3 12/01/2022 กปภ.สาขายโสธร มอบน้ำดื่มสนับสนุนการจัดตั้งจุดบริการประชาชนของสำนักงานและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4 06/01/2022 กปภ.สาขายโสธร ร่วมกิจกรรมเริ่มต้น Kick Off โครงการ คัด แยก ขยะ แลกบุญ
5 05/01/2022 กปภ.สาขา ยโสธร เข้าร่วมโครงการ ร่วมลงขัน ชวนกันไปทำนาจังหวัดยโสธร
6 16/12/2021 กปภ.สาขายโสธร เข้าร่วมพิธีถวายกฐินสามัคคีจังหวัดยโสธร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
7 14/12/2021 กปภ.สาขายโสธร ร่วมบริจาคโลหิตในงาน สานพลังเครือข่าย จป. สู้ภัยวิกฤต เพิ่มคุณภาพชีวิตแรงงานไทย“
8 09/12/2021 กปภ.สาขายโสธรร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนสำหรับพระสงฆ์ไทย ระดับจังหวัดยโสธร
9 07/12/2021 กปภ.สาขายโสธร ร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อนำไปช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
10 02/12/2021 กปภ.สาขายโสธร มอบของที่ระลึกโครงการอาสาประปาเพื่อปวงชนปีที่ 1

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

Move up