PWA Information (Provincial Waterworks Authority)

Accessibility

Contact Menu

Color Contrast

PWA Information


Search For PWA Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง

Manager Picture การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง
Manager Name

นายปฏิเวธ จันทร์หอม

Basic Information การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง

Department Name
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง
Address
59 ถ.ศรีกัลยา,
นางรอง,
นางรอง,
BuriRam,
31110
Telephone
0-4463-1135
Fax
0-4463-1135
Email
PatiwetJ@pwa.co.th

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง Overview Information

การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง Department Picture
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง Department Picture
Department Map
Fullscreen map
การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง Department Information*
Type Amount Unit
Total User 10,799 person
Water Capacity Use 11,050 m³/day
Total produce 242,100
Total Delivery 243,500
Total Sell 192,798

* Information center and IT planning division

Graph

แผนภาพจำนวนผู้ใช้น้ำสำนักงานประปา การประปาส่วนภูมิภาค สาขานางรอง

Water Service Area and Service Unit

# Service Area Service Unit Area (km²) Water Source Basin
1 ทต.นางรอง อ.นางรอง 20.768 ห้วยลำมาศ และอ่างเก็บน้ำหนองรี ลุ่มน้ำชี
2 ทต.หนองกี่ อ.หนองกี่ 5.400 อ่างเก็บน้ำทุ่งกะเตน ลุ่มน้ำชี
3 อบต.หนองโบสถ์ อ.นางรอง 0.000 สระพักน้ำดิบหนองโบสถ์ ลุ่มน้ำชี
Total 26.168

News

# Date Topic
1 20/06/2022 กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมโครงการ กปภ.ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน 2565
2 02/09/2021 กปภ.สาขานางรอง ดำเนินกิจกรรมตามโครงการ อาสาประปาเพื่อปวงชน ปีที่ 1
3 07/04/2021 กปภ.สาขานางรอง ร่วมประกาศเจตจำนงและลงนามพันธสัญญาขับเคลื่อน กปภ.
4 30/03/2021 กปภ.สาขานางรองออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control ประจำเดือนมีนาคม 2564
5 19/03/2021 กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน มุ่งมั่นเพื่อปวงชน ประจำไตรมาส 2ปี 2564
6 26/01/2021 กปภ.สาขานางรอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Dayประจำเดือน มกราคม 2564
7 12/01/2021 กปภ.สาขานางรอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ดำเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID19
8 11/01/2021 กปภ.สาขานางรอง มอบของที่ระลึกกระชับความสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำ 2564
9 23/11/2020 กปภ.สาขานางรอง สำรวจน้ำสูญเสีย Passseve Controlพื้นที่อำเภอหนองกี่
10 21/07/2020 กปภ.สาขานางรองดำเนินการล้างถังตกตะกอนตามแผนงานนโยบายโครงการจัดการน้ำสะอาด กรกฎาคม 2563

ข่าวหยุดจ่ายน้ำ

Move up